Aviso Legal

L’accés i la navegació en aquest lloc web, així com l’ús dels serveis d’aquest, impliquen l’acceptació expressa i íntegra del present Avís Legal. 

  1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, posem en el teu coneixement les següents dades:

Nom: DESIGNIS INTERIORISME I FUSTA 2023 SLU (en endavant, «DESIGNIS«)

NIF: B72995053

Adreça: Av. Martí Genís Aguilar, Número 55, Vic, Barcelona (08500)

Correu electrònic: hola@designis.cat

Lloc web: [*]

2. USUARIS: La utilització del present portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui hi accedeix, en endavant «Usuari» o «Visitant», de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en la present direcció. El Visitant tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. 

3. ÚS DEL PORTAL: DESIGNIS proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, «els continguts») a Internet de la seva propietat. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis. A tall d’exemple, l’Usuari es compromet, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris per manipular els seus missatges; (iv) realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar o sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva normal utilització.

L’ Usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que DESIGNIS o qualsevol tercer puguin patir com a conseqüència de l’ incompliment de qualssevol de les obligacions especificades anteriorment. 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT: Informem que DESIGNIS compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LOPDGDD, relatives a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, consultar la Política de Privacitat [ENLLAÇAR A LA POLITICA DE PRIVACITAT]

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent, entre d’altres, els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, independentment del seu format, són propietat de DESIGNIS, o bé disposa dels drets suficients, i estan protegits per lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el seu previ consentiment. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de DESIGNIS.

DESIGNIS autoritza l’Usuari a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements es destinin exclusivament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de DESIGNIS o dels seus legítims titulars. L’Usuari no està autoritzat a distribuir, modificar, cedir, o comunicar públicament els continguts d’aquest Lloc Web, independentment de la forma i de la seva finalitat. 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: DESIGNIS no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del Lloc Web que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que quedin fora del seu control o siguin alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

DESIGNIS no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de DESIGNIS; (ii) intromissions il·lícites mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del Lloc Web  [*]; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

7. COOKIES: El lloc web [*] utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix al Lloc Web) per dur a terme determinades funcions considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del Lloc Web. Per a més informació, consultar la Política de Cookies. [ENLLAÇAR A LA POLITICA DE COOKIES]

8. MODIFICACIONS: DESIGNIS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc Web. 

9. ENLLAÇOS: En cap cas DESIGNIS assumirà cap responsabilitat pels continguts d’enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació inclosos en aquest lloc web. Els enllaços esmentats tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen suport, aprovació, comercialització o cap relació entre DESIGNIS i el responsable de l’ enllaç en qüestió. Per incloure enllaços a la present pàgina web serà necessària l’ autorització expressa i per escrit de DESIGNIS.

10. DRET D’EXCLUSIÓ: DESIGNIS es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al Lloc Web i/o els serveis oferts sense previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal. 

11. GENERALITATS: [*] perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del seu Lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. 

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: DESIGNIS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. Les condicions vigents seran les publicades en cada moment, mantenint la seva vigència fins que siguin modificades per altres que seran degudament publicades. 

13. SEPARABILITAT: Si alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en el present Avís Legal.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre DESIGNIS i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.